Zimní gumy na skútru mohou zabránit nehodě

V zimě sice můžete na skútru jezdit s letními gumami bez pokuty, ale většina skalních „zimních jezdců“ přezouvá. My v BeRideru jsme se rozhodli pro stejný krok – s ohledem na vaše bezpečí i radost ze zimní jízdy.  

Přezouvání motorek a skútrů na zimní pneumatiky není v České republice povinné. Nabízí se tedy otázka: Proč přezouvat skútr nebo motorku na zimní pneumatiky a proč jsme se rozhodli na zimu opatřit „zimáky“ i skútry BeRider?

Rozdíl mezi letní a zimní pneumatikou na skútr tkví v odlišném složení materiálu. Zimní pneumatiky disponují vyšší přilnavostí k povrchu v chladných podmínkách a mrazu. To je klíčová vlastnost pro jízdu po městě – a to i tehdy, když není žádný sníh nebo námraza. V mrazu a chladu (obecně se za kritickou považuje už teplota kolem 5 – 3 °C) a na studeném asfaltu mohou letní gumy tzv. ztvrdnout, ztratit přilnavost a poslat vozidlo i s vámi do nebezpečného smyku.

„Tvrdé“ letní gumy nás pak většinou zaskočí v momentech, kdy se to nejméně hodí – při náklonu do zatáčky nebo při odbočování, při úhybných manévrech nebo když jsme donuceni prudce zabrzdit. Takovou situaci pak často nevybere ani zkušený motorkář. Zimní gumy zlepšují jízdní vlastnosti skútru a umožňují bezpečné brždění.  

Nepřijde nám fér zneužívat možnosti, kterou zákon sice nabízí, ale která může ohrozit bezpečí našich uživatelů. A proto budou všechny skútry BeRider, které v zimě potkáte na ulici, vybavené zimními pneumatikami.  

TIP: V druhé polovině listopadu v aplikaci uvidíte přezuté skútry označené sněhovou vločkou.

Nová “Zimní zóna”

Pneumatiky již máme přezuté na zimní, ale ze zkušeností víme, že poptávka po jízdě v těchto chladnějších měsících bude znatelně menší. Dalším důvodem, který musíme brát v potaz pro přípravu zimní zóny, je nižší výdrž lithiových baterií v chladném a mrazivém počasí. Potřebujeme se tedy přizpůsobit a nabídnout skútry hlavně na kratší jízdy v centru města.

Jak bude nová zóna vypadat? Zimní zónu plánujeme spustit 1. 12. Podívejte se tedy, kde budete mít možnost skútry vyzvednout a zaparkovat.

Jak vidíte na mapě, do Zimní zóny jsme zahrnuli hlavně čtvrti v centrální oblasti Prahy: Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Karlín, Malou Stranu, Nové a Staré město, Žižkov, Vinohrady, Vršovice, Smíchov a Nusle.

Zimní zóna je v mapě vyznačena modře, s černou oblastí se pro tentokrát loučíme.

Věříme, že nová Zimní zóna zlepší dostupnost skútrů tam, kde je využíváte nejvíce. Ale v takovém rozsahu samozřejmě nezůstane napořád. Rozšířenou zónu tak, jak ji známe z léta 2020, nasadíme, jakmile to počasí dovolí - a to na jaře 2021.

Hlavně bezpečně

Jak to v chladnějších a zimních měsících bývá, počasí může být nevyzpytatelné. Musíme se připravit na silný déšť, kroupy, námrazu, ledovku nebo sněhové závěje. V takovém případě je vaše bezpečí na prvním místě a službu budeme muset dočasně vypnout. Včas se o tom dozvíte z notifikace, kterou vám zašleme přímo do vašeho telefonu. Stejně tak vás budeme informovat, kdy skútry zase umožníme používat. Ještě jednodušší způsob, jak se o odstávce dozvědět je, se podívat do BeRider aplikace a v ní neuvidíte k dispozici žádné skútry.

Doufáme, že vás budeme i v zimě potkávat co nejvíce. Hlavně buďte pořádně vidět a buďte opatrní. Pro váš komfort děláme, co můžeme. Zbytek už je na vás – nasedněte a užijte si cestu městem bez čekání i tehdy, kdy sluníčko zrovna nepálí. A hlavně – jak říkají motorkáři – kolama dolů!  

Pro další tipy na bezpečnou jízdu v zimních měsících sledujte naše sítě nebo si přečtěte tento článek: Jízda podzimem.

FAQ:

1) Občas se stane, že přestane fungovat displej, co s tím?

Při teplotách blížících se bodu mrazu a níže může displej probliknout nebo i zhasnout. Pokud k tomu dojde, doporučujeme jako rychloměr využít váš mobilní telefon, který si můžete uchytit do držáku na skútru.  

2) Plánujete na zimu skútry vybavit tak, aby při jízdě člověk neprochladl?

Snažíme se, abyste na skútru měli maximální pohodlí, a zároveň dbáme na hygienu. Proto doporučujeme brát si vlastní rukavice a teple se obléknout. Pod helmu si také můžete dát naši kuklu, která plní dvě funkce najednou. První je hygienická a tou druhou je ochrana před zimou. Kuklu si po jízdě ponechte a vezměte s sebou na další jízdu. Pokud chcete stylové zimní vybavení, doporučujeme prozkoumat náš eshop.

3) Nemohli byste ke skútrům přidat hadřík? Mám často mokré sedlo.

Souhlasíme. Proto je od poloviny října každý skútr vybavený hadříkem na utírání sedadel. Po použití hadr, prosíme, vraťte do prostoru pod řídítky, nikoliv do kufru, kde by od něj mohly navlhnout helmy.

4) Do kdy je bezpečné jezdit?

Záleží na zkušenostech daného jezdce a mnoha dalších okolnostech. Zpravidla doporučujeme nejezdit, pokud se teploty blíží nule či jsou nižší a vozovka je mokrá. To jsou totiž ideální podmínky pro vznik náledí. Dbejte tedy prosím na vaše zdraví a pokud si na skútru nejste v daných podmínkách jistí, zvolte raději jiný druh dopravy. Naše sesterská multimodální aplikace citymove vám doporučí nejlepší a nejrychlejší trasu.

5) Na co si mám v zimě dávat pozor?

Počítejte s tím, že přilnavost vozovky je při nižších teplotách horší, než jste zvyklí, zvlášť pokud je mokro. To může výrazně ovlivnit brzdnou dráhu, která se prodlužuje. Pozor dávejte také na koleje, přechody a další barevné značení na silnici, které klouže ještě víc. Viditelnost v zimě je také zhoršená. Aby vás ostatní řidiči lépe viděli, můžete použít žlutou bezpečnostní vestu, kterou najdete v každém kufru. V poslední řadě nezapomínejte na kratší dojezd skútru, zvlášť pokud se teploty blíží nule.

6) Mám nakoupený balíček minut, ale přes zimu moc jezdit neplánuju, vydrží mi minuty také do další sezóny?

Určitě, nakoupeným minutám platnost nekončí.

Last winter, we locked our scooters in the garage and gave them the necessary care for the new season. This year, however, we have pleasant news for you - we will keep our service operational throughout the winter season. However, this will not be possible without some changes that we will introduce to you in this article.

Winter tires can prevent accidents

In winter, you can ride a scooter with summer tires without penalty, but most hardcore "winter riders" make the change. We at BeRider have decided to take the same step - with regards to your safety and the joy of winter driving.

Changing motorcycles and scooters to winter tires is not mandatory in the Czech Republic - unlike in neighbouring Germany, for example. According to Czech legislation, only cars and trucks (vehicles of categories M and N) with four or more wheels are obliged to make the change for winter tires. So, why change tires on our scooters?

The difference between a summer and a winter scooter tire lies in the different composition of the material. Winter tires are softer and have higher surface grip in cold conditions. This is a key feature for driving around the city - even when there is no snow or ice. In cold weather (temperatures around 5 - 3 ° C are generally considered critical) and on cold asphalt, summer tires can harden, loose grip and send the vehicle to a dangerous skid.

"Hard" summer tires usually catch us out in moments when it is least suitable - when leaning into a turn or when turning, during evasive manoeuvres or when we are forced to brake hard. Such situations are often difficult even for experienced bikers and even in good conditions. Winter tires improve riding characteristics and give the rider more stability and confidence.

It didn’t seem fair to us, to abuse the possibilities that the law offers, but which may endanger the safety of our users. And that's why all the BeRider scooters you meet on the street will be equipped with winter tires.

TIP: During the second half of November, you will start seeing scooters marked with a snowflake in the application, to indicate they are running on winter tires.

New "Winter Zone"

Ok, now that we have the right tires, lets explore the BeRider zone. We know from experience that the demand for driving in these colder months will be significantly lower. Another reason, that we must take into account for the preparation of the winter zone is the lower range of lithium batteries in cold weather. So, we need to adapt and offer our scooters mainly for shorter rides in the city centre.

We plan to launch the winter zone on the 1st of December. What will the new zone look like? Have a look at where you’ll be able to pick up and return our scooters.

As you can see on the map, for our winter zone, we have included all main central districts of Prague: Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Karlín, Mala Strana, New and Old Town, Žižkov, Vinohrady, Vršovice, Smíchov and Nusle.

The winter zone is marked in blue on the map. For now, we are saying goodbye to the black areas.

We believe that the new Winter Zone will improve the availability of scooters where you will use them the most. Don’t worry, the zone won’t stay like this forever. We will deploy the full zone as you know from the summer of 2020 as soon as the weather allows - around spring of 2021.

Safety first

As is often the case in the colder winter months, the weather can be unpredictable. We need to prepare for heavy rain, hail, icing, snow or snowdrifts. In this case, your safety comes first, and we may have to temporarily shut down the service. If this happens, we will let you know through an app notification. We will also inform you, when our scooters are up and running again. If you miss the notification and find there are no scooters visible on our map, you will know the reason. Any updates will also be posted to our social media.

We hope to see you on our scooters as much as possible in the winter. Above all, be careful and wear suitable and well visible clothes. We’re doing what we can for your comfort, the rest is up to you. Enjoy riding through the city without waiting, even when the sun is not shining. And most importantly - as bikers say - wheels down!

FAQ:

1) The scooter display may stop working, what should I do when that happens?

At temperatures approaching freezing and below, the display may flash or go out. If this happens, we recommend using your mobile phone as a speedometer, which you can attach with the phone holder on the scooter.

2) Do you plan to equip your scooters for the winter so that I don't get cold while riding?

We try to provide you with maximum comfort on our scooters, but at the same time we pay attention to hygiene. Therefore, we recommend wearing your own gloves and dressing warmly. Wear one of our balaclavas under the helmet, which performs two functions at once. The first is hygienic and the second is protection from the cold. Balaclavas are yours to keep after the ride. Please take it with you on your next ride. If you want stylish winter gear, we recommend you explore our e-shop.

3) Couldn't you add a cloth to the scooters? I often find scooters with wet seats.

We agree. Therefore, from mid-October, every scooter is equipped with a cloth to wipe the seats. After using the rag, please return it to the space under the handlebars, not to the trunk, where helmets could get wet from it.

4) Until when is it safe to ride?

That depends on the experience of the rider and many other circumstances. We generally recommend not driving if temperatures are close to zero or lower and the road is wet. These are ideal conditions for the formation of ice. So please pay attention to your health and if you are not sure about the conditions, choose another mode of transport. Our sister multimodal application citymove will recommend you the best and fastest route.

5) What should I be careful about in the winter?

Note that road grip is worse than you are used to, especially at lower temperatures, or when wet. This can significantly and adversely affect braking distance. Also pay attention to the tram tracks, pedestrian crossings and other coloured markings on the road, which may become much more slippery. Visibility in winter is also impaired. To help other drivers see you better, you can use the yellow safety vests found in each trunk. Last but not least, don't forget the shorter range of the scooter, especially if the temperatures are close to zero.

6) I have bought a package of minutes, but I don't plan to drive much during the winter, will the minutes last me until the next season?

Certainly, the purchased minutes do not expire.

Sdílejte tento článek: